Teknik Müşavirlik Şirketi olarak nitelendirmenin koşulları:

Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde, inşaat sektörüne yönelik olarak;

 • Proje ve sözleşme yönetimi,
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
 • Tasarım yönetimi hizmetleri,
 • Kredi raporu hazırlanması,
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
 • İnşaat yönetimi,
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
 • Haritalama hizmetleri,
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı,

Faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütüyor olmalıdır.

Ek olarak: Destek başvuru tarihinden önceki son 2 yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavir ’den alınacak belge ve 2 İş Bitirme Belgesi ile kanıtlayabilen şirketler, Teknik Müşavirlik Şirketi olarak adlandırılırlar.

DESTEKLENEN FAALİYETLER

1) PROJE DESTEĞİ

Teknik Müşavirlik Şirketleri (TMŞ)’lerin proje desteği kapsamında, destek talebinde bulunulan proje için ihale sonuçlanmadan (nihai teklif verilmeden) başvurunun yapılması gerekir.

Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde Bakanlıkça verilecek desteğin koşulları, miktarı ve ödeme şeklini belirten “Başvuru Değerlendirme Onay Yazısı” başvuruda bulunan Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ)’ne verilir.

Proje ortaklık şeklinde üstlenildiyse;

Destek ödemesine konu proje bedeli başvuru sahibi TMŞ’nin yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Birden fazla Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ)’nin aynı projeyi ortaklık şeklinde üstlenmesi halinde, destek ödemesi başvuruda bulunan TMŞ’lerin projedeki ortaklık oranlarına göre hesaplanır.

Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce projenin mal ve hizmet ihracatını artırma potansiyeli değerlendirilerek Bakanlıkça karara bağlanır.

Desteklenmeyen Faaliyetler;

TMŞ’lerin açılan ihaleler neticesinde belirli bir projeye bağlı olmaksızın kamu idarelerine verdikleri genel mahiyette danışmanlık hizmetleri proje desteği kapsamında hizmet niteliğindeki teslimat olarak değerlendirilir.

2) YURT DIŞI OFİS DESTEĞİ

A) YURT DIŞI OFİS KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

TMŞ’lerin Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunan ülkelerde açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışı ofisin bulunduğu mahallin işyerinin yanı sıra mesken olarak kullanılması halinde destek ödemesi işyeri olarak kullanılan kısmın oranına göre yapılır.

B) YURT DIŞI OFİS PERSONEL GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Destek Oran ve Limitleri:

Yurt dışı ofislerde istihdam edilen T.C. vatandaşı 1 yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

1 büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek kapsamındaki yönetici personel (bir haftadan kısa sürecek iş ziyaretleri ve yıllık izin-görevler dışında) ofisin bulunduğu ülkede 6 ay içerisinde toplamda en az 3 ay aktif olarak çalışmalıdır. Yönetici personelin ofisin bulunduğu ülkeye giriş-çıkışları EMG’den alınacak yazı üzerinden tespit edilir.

C) YURT DIŞI OFİS DANIŞMANLIK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Yurt dışı ofisler için satın alınan danışmanlık giderlerine (şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği) ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

3) REKLAM,TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ  3 yıl süresince

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 Dolar

Destek Kapsamındaki Faaliyetler:

Yabancı dilde gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri;

 • Radyo, tv, gazete vb. basın yayın organlarında verilen reklamlar,
 • Yurt içi ve yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım,
 • Yazılım ve çeviriler,
 • Reklam panoları, şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri,
 • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar,
 • Tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu ile uluslararası sergi katılımlarında tanıtım etkinlikleri,
 • Halkla ilişkiler hizmeti alımına ilişkin giderler destek kapsamındadır.

4) PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

TMŞ’lerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerinde en fazla 2 şirket çalışanının yol (ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ve araç kiralama ücretleri) ve konaklama giderleri destek kapsamındadır.

Bir takvim yılı içersinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet ve yol hariç maksimum 10 günlük kısmı olmak üzere en fazla 5 adet yurt dışı Pazar araştırma seyahati desteklenir.

Destek kapsamındaki harcamaların %70’i 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

5) YURT DIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİ

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara katılımları destek kapsamındadır.

Katılım Giderlerinin Desteklenmesi:

 • TMŞ’nin m² üzerinden ödenen stant kirası
 • En fazla 2 şirket çalışanının yol ve konaklama giderleri

%50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

6) SEMİNER, KONFERANS KATILIM DESTEĞİ

TMŞ’nin yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara bireysel katılımlarında; en fazla 2 şirket çalışanının yol (ekonomi sınıfı uçak bilet ücretleri) ve konaklama giderleri destek kapsamındadır.

Katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları desteklenir.

7) YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

TMŞ’lerin teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılmaları halinde;

Her TMŞ’nin program başına azami 2 çalışanının yol (ekonomi sınıfı uçak bileti) ve konaklama ücreti ile katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

8) YAZILIM DESTEĞİ

TMŞ’lerin yurt dışı projeleri ile ilgili olarak bilgisayarlı tasarım kapsamında satın aldıkları veya kiraladıkları yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Önemli Not: Firmaların bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmesi için yurtdışında proje üstlenmiş olmaları gerekmektedir.

Yazılımın kullanılacağı yurtdışı projenin sözleşme başlangıç tarihinden sonra satın alınması veya kiralanması gerekir.

9) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DESTEĞİ

TMŞ’lerin yurt dışında üstlendikleri teknik müşavirlik projeleri kapsamında mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 Dolara kadar desteklenir.

10) ULUSLARARASI MESLEKİ YARIŞMALARA KATILIM DESTEĞİ

TMŞ’lerin uluslararası mesleki yarışmalara katılımlarında en fazla 2(iki) şirket çalışanının yol ve konaklama, katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına maksimum 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

TEKNİK MÜŞAVİRLİK DESTEKLERI OZET TABLO