AR-GE Merkezi Nedir?

AR-GE Merkezi, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

AR-GE Merkezi Sertifikası Temel Şartları

 • Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 30 (otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur.
 • Ar-Ge Merkezinin ayrı bir fiziki birim veya aynı lokasyonda olması gerekir.
 • Şirketin Ar-Ge kabiliyetinin olması gereklidir.

AR-GE Merkezi Teşvikleri

 • Ar-Ge  harcamalarında  % 100 kurumlar vergisi muafiyeti
 • Ar-Ge  Merkezi personelinin ücretlerinde  % 80  gelir vergisi stopaj indirimi
 • Ar-Ge  Merkezi personeli ücretlerinde % 50 sgk işveren hissesi indirimi

  Hizmetlerimiz

 • Ar-Ge  Merkezi sertifikası almaya aday şirketlerin mali işlerinin ,yeniden yapılandırılması
 • İş süreçlerinin tarif edilmesi ve uygulaması
 • Ar-Ge  Merkezi yönetmeliğinin yazılması
 • Ar-Ge Merkezi  müracaat dosyasının oluşturulması
 • Sanayi Bakanlığına müracaat
 • Sertifikanın alınması sonucu maliye bakanlığına ve SGK müracaatları
 • Vergi indirimlerinin hesaplanması ve uygulaması
 • Sanayi Bakanlığının sertifika sonrası yapacağı denetimlerin hazırlık ve sunumunun yapılması

Ar-Ge Merkezi danışmanımız Türkiye’de ilk merkezini kurmuş ve yönetmiştir. 

Bununla birlikte  2008 yılında  sanayi bakanlığı ile  birlikte  çalışarak ilgili kanunun yazılımına katkıda bulunmuştur.

Bu konuda uzun yıllar yabancı sermaye derneğinde (YASED)  komite üyeliği yapmış olup, Ar-Ge Merkezi ile ilgili, hem Sanayi Bakanlığı, hem de Gelir İdaresi Başkanlığı denetimlerini başarı ile sonuçlandırmıştır.

 TÜRKİYE DE EN İYİ AR-GE MERKEZİ UYGULAMASINI TAAHHÜT EDİYORUZ.

AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMININ AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
  • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
  • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
  • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
  • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
  • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
  • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75
Personel Gideri Desteği 100.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000