FİNANSAL DURUM ANALİZİ VE GELECEK DURUM YOL HARİTASI

Finans ve mali işler bakış açısıyla şirketin fotoğrafını çekiyoruz. Finansal durumunu önümüze alıyoruz. Bilançoları, nakit akış ve gelir-gider tablolarını istiyoruz. Finansal rasyoları hazırlıyoruz. Finansal durum analizini hem rakamlar hem de organizasyon, insan kaynağı ve teknoloji bazında analiz ediyoruz ve şirketin gelecekte nasıl olması gerektiğine dair verilerimizi, tespitlerimizi ve önerilerimizi sunuyoruz. Şirketin yapması gereken projeleri listeliyoruz.

Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

Gelecek durum yol haritası ile şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda en kısa sürede sonuç alacak şekilde proje planları hazırlanmakta ve hedef tarihler belirlenmektedir. Bu plan ne kadar detaylı olursa projenin başarıya ulaşma şansının da o kadar yüksek olacağı unutulmamalıdır.

Ortaya konan projeler ile kurum stratejilerine hizmet eden katma değeri yüksek aktivitelere odaklanma ve Mali İşler Birimi’nin Üst Yönetim’in beklentilerine cevap verebilecek dinamik, analitik ve yol gösterici yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Finansal Durum Analizi ve Gelecek Durum Yol Haritası Proje Kapsamı

 

Aktiviteler

 • İç ve dış paydaşların Mali İşler Departmanından beklentilerinin anlaşılması (Mali İşler’den Beklentiler Anketi)
 • Mali İşler/Finans faaliyet modelinin detaylı analizi için Veri Analizi şablonlarının oluşturulması ve iletilmesi; elde edilen verilerin analiz edilmesi
 • Analiz toplantılarının aşağıdaki alanlar incelenerek gerçekleştirilmesi
 • Faaliyet Modeli (Hangi işlerin merkezde, hangi işlerin şirketlerde yapıldığı; operasyonel ve yönetsel işlerin ayrımı)
 • Mali İşler Organizasyon Şeması, Görev Sorumluluklar
 • Mali İşler Süreçleri
 • Yetkilendirme Modeli
 • Sistemler, yazılımlar ve veri yapıları
 • Mali İşler performans kriterleri
 • Yasal çerçeve ve mevzuatlar
 • Mali İşler süreç sahiplerinin mevcut durumunu daha iyi anlamak, iş yüklerini ve harcanan efor dağılımını tespit etmek amacıyla anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Yerel ve küresel en iyi ve en yaygın uygulamalara göre kıyaslama çalışmalarının yapılması (Dış Kıyaslama)
 • İyileştirme noktalarının belirlenmesi
 • İyileştirme önerilerini hayata geçirmek için gerçekleştirilmesi önerilen inisiyatiflerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
 • Finansal Durum Analiz Raporunun hazırlanması ve paylaşılması
 • Uygulama yol haritasının oluşturulması
 • Seçilmiş ve önceliklendirilmiş inisiyatifler için proje kartlarının oluşturulması
 • Proje Final Raporunun oluşturulması ve Gelecek Durum Yol Haritası ile birlikte proje sponsorlarına ve karar vericilerine sunulması

Çıktılar

 • Kıyaslama Çalışması (Benchmarking)
 • Mali İşler’den Beklentiler Anketi
 • Finansal Durum Analizi Raporu
 • İyileştirme Önerileri Envanteri
 • Hızlı Kazanımlar
 • Önceliklendirilmiş İnisiyatifler
 • Gelecek Durum Yol Haritası
 • Proje Kartları