SÜREÇ ANALİZİ

Süreç Analizi Nasıl Yapılır?

Süreç Analizi,müşterilerimizin Mali İşler, Finans, Satın alma, Lojistik, Tedarik Zinciri, Satış – Pazarlama Yönetimi ,Marka Yönetimi, Ürün Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları Yönetimi ve fonksiyonları  ve etkileşimli oldukları fonksiyonlar da göz önünde bulundurularak aşağıdaki hizmetler ile gerçekleştirilmektedir:

 1. Genel Merkez, Şirket ve birimlerin birbirleri ile arasındaki rol ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi, karşılıklı sinerjinin en üst seviyeye taşınması,
 2. Büyüyen grubun mevcut ve geleceğe dönük gereksinimlerini karşılayacak organizasyon yapısını gelişim alanlarının belirlenmesi,
 3. Sürdürülebilir  bir Mali İşler, Satış, Pazarlama faaliyet modelinin inşa edilmesine yönelik tespitlerin yapılması,
 4. Operasyonel verimliliği artıracak iyileştirme noktalarının ve hızlı kazanımların tespit edilmesi,
 5. Grup şirketleri adına merkezi yapılarla yönetilerek yakalanabilecek maliyet avantajlarının değerlendirilmesi,
 6. Gelecek duruma yönelik teknolojikiyileştirme alanlarının belirlenmesidir.

Süreç Analizi Aşamaları

 

Faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir.

 1. Müşteriler
 • Öncelikli büyüme hedefi olan segmentler nelerdir?
 1. Kanallar:
 • Pazarlama süreci için yıllar bazında hangi kanalda ne kadar büyüme hedefi bulunmaktadır?
 1. Ürünler:
 • Kategoriler bazında yıllık büyüme hedefleri nedir?
 1. Organizasyon:
 • Hedef organizasyon modeli nasıl olmalıdır?
 1. İnsan Kaynağı:
 • Ortak Hizmetler nasıl yapılandırılacaktır? Hangi süreçlerin merkezileştirilmesi öngörülmektedir?
 1. Lokasyon:
 • Fonksiyonlar arası görev ve sorumluluklar nasıl paylaştırılacaktır?
 1. Süreçler:
 • Hedef organizasyon modeli ile uyumlu verimlilik sağlayacak iş akışları nasıl olmalıdır?
 1. Teknoloji:
 • Hedef operasyon modelini destekleyecek veri ve teknoloji alt yapısı nasıl olmalıdır?

Faaliyet Modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

 • Yönetim alanında hangi iyileştirmelere ihtiyaç vardır ?
 • Hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bulunmaktadır?
 • Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler nelerdir ?
 • Fonksiyonların yönetişim mekanizması nasıldır ?
 • İşler ne şekilde gruplanarak nasıl ekipler ile yürütülecektir ?
 • İlgili fonksiyonlar kime ne şekilde hizmet sunacaktır ?
 • İş yapış şekilleri nasıl takip edilecektir ?
 • Tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek İş akışları nasıl olmalıdır?
 • Teknoloji uygulamaları ile aktiviteler nasıl eşlenmelidir?
 • İlgili fonksiyonların performansı nasıl ölçülmelidir?
 • Fonksiyon unvanlarının ve iş gücü ‘nün rol ve sorumlulukları nelerdir ?

 

Süreç Analizi ve Kıyaslama

 

Aktiviteler:

 1. İç ve dış paydaşların şirket fonksiyonlarından beklentilerinin anlaşılması,
 2. Analiztoplantılarının aşağıdaki alanlar incelenerek gerçekleştirilmesi,
 3. Faaliyet Modeli(Hangi işlerin merkezde, hangi işlerin şirketlerde yapıldığı; operasyonel ve yönetsel işlerin nasıl ayrıştığı; süreçler ve sorumluluklar),
 4. Organizasyon Şeması, Görev-Sorumluluklar,
 5. İş Süreçleri,
 6. Yetkilendirme Modeli,
 7. Sistemler / yazılımlar ve veri yapıları,
 8. Performans kriterleri,
 9. Yasal çerçeve ve mevzuat (Yeni TTK, SPK, UFRS vb.)
 10. Faaliyet modelinindetaylı analizi için Veri Analizi şablonlarının özelleştirilerek oluşturulması ve iletilmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesi,
 11. İlgili süreç sahiplerinin mevcut durumunu daha iyi anlamak, iş yüklerini ve harcanan efor dağılımını tespit etmek amaçlı anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 12. Yerel ve küresel en iyi ve en yaygın uygulamalara göre kıyaslama çalışmalarının yapılması (Dış Kıyaslama),
 13. Müşterilerimiz bünyesinde benzerlik gösteren şirketler ile kıyaslama çalışmalarının yapılması (İç Kıyaslama),
 14. İyileştirme noktalarının belirlenmesi,
 15. Mevcut durum süreç akış şemalarınınoluşturulması,
 16. Mevcut Durum Analiz Raporununhazırlanması ve paylaşılmasıdır.

Çıktılar:

 1. Kıyaslama Çalışması (Benchmarking),
 2. Mevcut Durum Analizi Raporu, Anket Sonuçları,
 3. Mevcut Durum Süreç Akış Şemaları,
 4. İyileştirme Önerileri Envanteri.

Araçlar:

 

DYS Danışmanlık Veri Toplama Şablonları & Analiz Anketleri,

Çalışma Toplantıları ve Soru Setleri.

Uygulamaya Dönük Yol Haritası:

 

Aktiviteler:

 1. İyileştirme önerilerini hayata geçirmek için gerçekleştirilmesi önerilen inisiyatiflerin belirlenmesi,
 2. İyileştirme inisiyatiflerinin önceliklendirilmesi,
 3. Uygulama yol haritasının oluşturulması,
 4. Seçilmiş ve önceliklendirilmiş inisiyatifler için proje kartlarının oluşturulması,
 5. Proje Final Raporunun oluşturulması ve Uygulama Yol Haritası ile birlikte proje sponsorlarına ve karar vericilerine sunulması.

Çıktılar:

 1. Önceliklendirilmiş İnisiyatifler,
 2. Hızlı Kazanımlar,
 3. Uygulama Yol Haritası,
 4. Proje Kartları.

Araçlar:

 1. DYS Danışmanlık Proje Envanteri,
 2. Corvisio Kurumsal Performans & Proje Yönetimi Yazılımı,
 3. DYS Danışmanlık Online Anket Analizleri ve Çözümlemeleri.