SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME

ÇAĞRI BAŞLIĞI

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)

ÇAĞRI GEREKÇESİ

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %99’undan fazlası KOBİ’dir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin Ar -Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınması açısından da önemlidir.

ÇAĞRI HEDEFLERİ

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Proje çıktısının Müşteri Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

BEKLENEN ETKİ

Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Söz konusu işbirlikleri proje yönetiminde görece daha deneyimli olan kuruluşların deneyimini KOBİ’lere aktarmasına imkân tanıyacaktır. Bu yolla büyük firmalar, kurumsal ataletleri nedeniyle zorlandıkları projeleri, daha hızlı hareket edebilen KOBİ’lere yönlendirebilecektir. Ayrıca çağrının, ikincil (spin -off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Sonuç olarak çağrının ulusal yenilik sisteminin daha iyi işlemesine katkı sağlaması beklenmektedir.

ÇAĞRI KAPSAMI

Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir.

Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRI

Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.500.000 TL (iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) olacaktır.

PROJE SÜRESİ ÜST SINIRI

Proje süresi;

 1. Ürün/süreç geliştirme ve
 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Ticarileşme aşaması: Proje sonuçlarının takibi amacıyla kullanılan süredir. En fazla 24 aydır.

Tüm projeler için başlangıçta varsayılan ticarileşme süresi 24 ay olacaktır.

DESTEKLENEN VE DESTEKLENMEYEN GİDER KALEMLERİ

Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait aşağıdaki giderleri desteklenir:

 1. Personel giderleri.
 2. Seyahat Giderleri.
 3. Danışmanlık giderleri
 4. Hizmet alımı giderleri

3 ve 4 maddeleri için; 5520 sayılı KVK ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez)

 1. Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.
 2. Malzeme ve sarf giderleri

Desteklenmeyen giderler: Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinde belirtilenleri ve aşağıdaki giderleri TÜBİTAK desteklemeyecektir:

 1. Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez.
 2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez.
 3. Genel gider desteği verilmez.
 4. Müşteri Kuruluşa ait giderler desteklenmez.
 5. Ticarileşme aşamasına ait giderler desteklenmez.

DESTEK ORANI

TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.

DESTEK ÖDEME ŞEKLİ

Müşteri Kuruluş harcama ve giderler ile proje faaliyetlerinin uygunluğunu dönemsel olarak değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel harcama tutarını belirler. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını YMM raporu tarihine kadar Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur. TÜBİTAK, Dönem raporunu değerlendirir ve Destek Tutarını belirler.

Bu çağrı kapsamında ön ödeme yapılmaz.

ÇAĞRI TAKVİMİ
Ön kayıt için son tarih* 17 Ağustos 2020; Saat 17:00
Başvuruların PRODİS üzerinden 15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020
alınması** (saat 17:00’ye kadar)
Proje başvurularındaki eksik belgelerin İstendiği tarihten itibaren en geç 14
tamamlanması*** takvim günü içerisinde eksik belgeler
tamamlanır.
 • Proje başvurusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almak gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan proje başvuruları işleme alınmaz.
 • Ön kayıt onayı alan kuruluşların proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği en son tarihtir.
 • Yalnızca, Ekonomik Fizibilite Raporu, İşbirliği sözleşmesi ve Taahhütnamelerdeki eksikliklerin tamamlanması istenir.